„Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I”.

Liczba odwiedzających: 1049
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Wyszków, dzięki pozyskaniu kolejnych 8 mln zł przystępujemy do realizacji nowego projektu.
Od dłuższego czasu obserwujemy w naszym mieście znaczące zwiększenie liczby pojazdów, problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego w centrum miasta, zwiększony ruch pojazdów, w tym samochodów ciężarowych. Wszystko to bezpośrednio wpływa na komfort naszego życia.
Mając na uwadze nasilające się problemy komunikacyjne w naszym mieście coraz chętniej przesiadamy się na rowery, korzystamy z transportu zbiorowego. Planowane do realizacji zadanie jest to połączenie działań na wielu płaszczyznach, ponieważ tylko w taki sposób jesteśmy w stanie rozwiązać narastające problemy:
1. Budowa parkingu typu P&R na obrzeżach miasta, bezpiecznego – objętego monitoringiem – miejsca, gdzie osoby codziennie dojeżdżające do pracy w Warszawie będą mogły pozostawić swoje auta i przesiąść się w komunikację zbiorową, nie tylko bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie udziału w ruchu samochodów osobowych, ale spowoduje również zmniejszenie zatłoczenia centrum miasta.
2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta ma na celu uzupełnienie brakujących korytarzy rowerowych. Dzięki temu powstanie sieć tras rowerowych umożliwiająca mieszkańcom miasta dotarcie do wszystkich budynków użyteczności publicznej, szkół czy zakładów pracy. Najważniejszym elementem tej części zadania będzie budowa ścieżki – „kładki” (ciągu pieszo – rowerowego) przy moście kołowym (ul. Warszawska), która umożliwi mieszkańcom osiedla Rybienko Leśne, Rybienko Łochowskie, Latoszek przedostanie się na rowerach w bezpieczny sposób ze swojego miejsca zamieszkania do centrum miasta.
3. Przebudowa ul. Leśnej oraz przebudowa ul. Generała Józefa Sowińskiego i Dworcowej (skrzyżowanie) gdzie powstaną bezpieczne skrzyżowania typu rondo, są kolejnym etapem modernizacji infrastruktury technicznej na terenie naszego miasta, poprawią komfort poruszania się po ulicach naszego miasta, ale przede wszystkim, dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe będzie wybudowanie tam tras rowerowych.
4. Wymiana zniszczonych i uzupełnienie brakujących przystanków autobusowych na działających liniach autobusowych ma na celu stworzenie komfortowych warunków dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej co bezpośrednio przełoży się na ilość osób z niej korzystających.
5. Stworzenie rozbudowanego Systemu Informacji Komunikacyjnej. W ramach systemu przewiduje się ustawienie tablic informacyjnych z mapą, na której zaznaczone zostaną miejsca przystanków autobusowych wraz z trasami funkcjonujących linii autobusowych. Na mapie zostaną przedstawione linie komunikacji miejskiej, jak również prywatnych linii. System będzie obejmował również opracowanie jednolitej informacji komunikacyjnej (m.in.: graficzne opracowanie wzorów rozkładów jazdy autobusów) oraz aktualizację zakładki na stronie internetowej www.wyszkow.pl dedykowanej transportowi miejskiemu. Tablice informacyjne z mapami usytuowane zostaną przy parkingu P&R przy ul. Leśnej, na ul. Gen. Józefa Sowińskiego w pobliżu galerii handlowych, przy Urzędzie Miejskim i na ul. Warszawskiej.
6. Wykonanie parkingów/wiat rowerowych - Aby powstała w ramach projektu infrastruktura, w postaci ścieżek rowerowych mogła w pełni spełniać swoją funkcję, niezbędne jest zapewnienie miejsc postojowych, w których korzystające ze ścieżek osoby będą mogły zostawiać swoje rowery. W ramach projektu planuje się miejsca parkingowe/wiaty rowerowe przy budynkach użyteczności publicznej, szkołach. Wiaty zostaną zamontowane m.in.:
- przy Wyszkowskim Ośrodku Kultury HUTNIK w Wyszkowie,
- przy Urzędzie Miejskim w Wyszkowie,
- przy targowisku miejskim,
- przy obiektach Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyszkowie (basen, hala sportowa, stadion),
- przy dworcu PKP i PKS,
- przy parkingu typu P&R,
- przy ul. Leśnej.
Ponadto w ramach projektu przewidziano ustawienie stojaków na rowery przy Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie, przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego, przy szkołach na terenie miasta (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół „Rybienko Leśne”, Zespół Szkół w Wyszkowie), przy targowisku miejskim.
7. Strefa ograniczonego parkowania - Gmina Wyszków planuje wprowadzenie nowych, dotychczas nie obowiązujących na terenie miasta rozwiązań mających na celu podniesienie jakości i sprawności systemu komunikacyjnego w mieście. Dzięki temu nastąpi znaczna poprawa standardów życia i przebywania w obszarze Centrum z dążeniem do ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych osób nie mieszkających na tym obszarze, uwolnienia chodników i innych miejsc i przestrzeni publicznych od parkujących pojazdów samochodowych szczególnie w atrakcyjnych miejscach dla ruchu rowerowego i pieszego, poprawie dostępności i ułatwień w ruchu rowerowym oraz podniesieniu jakości transportu zbiorowego w obszarze centrum miasta. Jednym z planowanych rozwiązań jest wskazanie strefy ograniczonego parkowania w ścisłym centrum miasta. W związku z dużym skupiskiem sklepów i instytucji publicznych (Biblioteka Miejsko – Gminna, Urząd Skarbowy, Sąd , ZUS) coraz trudniejsze staje się poruszanie na tym terenie. Wyznaczenie strefy ograniczonego parkowania ma na celu wprowadzenie zrównoważonej polityki parkingowej, wobec tej stosowanej dotychczas – mającej na celu tworzenie możliwie największej liczby miejsc parkingowych. W ramach projektu przewiduje się opracowanie dokumentu pn.: „Zrównoważona Polityka Transportowa miasta Wyszkowa”. Na podstawie specjalistycznego opracowania zostaną wskazane najefektywniejsze rozwiązania możliwe do wprowadzenia oraz sposoby ich wdrażania.
8. Wyznaczenie strefy ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych - Szczegółowe rozwiązania wynikać będą z powstałego w ramach projektu dokumentu: „Zrównoważona polityka transportowa miasta Wyszków”. Gmina Wyszków planując swoje działania stara się to robić długofalowo i w taki sposób by realizowane działania były spójne i komplementarne. Tak też ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich w centrum miasta, nie spowodują braku możliwości ich poruszania się po jego terenie dzięki realizowanej już inwestycji jaką jest budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa.

Zadanie, poza poprawą jakości i funkcjonalności infrastruktury technicznej na terenie naszego miasta, ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł powierzchniowych oraz liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.
Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w Partnerstwie z Powiatem Wyszkowskim oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej z siedzibą w Ostrołęce.
Ponadto, projekt jest jednym ze strategicznych zadań wskazanych w Planie Inwestycyjnym dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, będącym odpowiedzią na wspólne wyzwania i cele rozwojowe w subregionie ostrołęckim.