Dzierżawa nieruchomości (ul. Ratuszowa) Wyszków

Liczba odwiedzających: 87
Zam: 28.02.2024r., godz. 14.00

Wyszków, dn. 28.02.2024r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyszków składającej się z części działek o numerach 4752/3, 4752/6, 4761/1 o pow. 63 m2  położonej w Wyszkowie przy  ul. Ratuszowej z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 378,00 zł netto miesięcznie (wadium 70,00 zł), okres dzierżawy na czas określony, tj.


01.04.2024r. - 31.10.2024r.,


01.04.2025r. - 31.10.2025r.,  


01.04.2026r. - 31.10.2026r.


UWAGA! Należy zachować ciągłość ciągu pieszego przy budynku, tak by zapewnić swobodne przejście obok ogródka gastronomicznego oraz usytuować ogródek zachowując skrajnie od krawędzi jezdni (odległość 1m).


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 20 marca 2024r. o godz. 13.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie 70,00 zł z adnotacją: „Przetarg w dniu 20.03.2024r. ul. Ratuszowa”, najpóźniej do dnia  13 marca 2024r.  na  rachunek   19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.                                                                                             


 


 


                                                                                               Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski