Dzierżawa nieruchomości (ul. Okrzei) Wyszków

Liczba odwiedzających: 82
Zam: 27.02.2024r., godz. 14.47

Wyszków, dn. 27.02.2024r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyszków o numerze ewidencyjnym 3000/36 o pow. 445 m2  położonej w Wyszkowie przy ul. Stefana Okrzei z przeznaczeniem pod prowadzenie stacji tankowania gazu - wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 2.225,00 zł netto miesięcznie (wadium 400,00zł), okres dzierżawy na czas określony   od dnia 01.04.2024r. do dnia 31.03.2027r.


Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie  są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


 


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu  18 marca 2024r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 18.03.2024r. ul. Stefana Okrzei”, najpóźniej do dnia 12 marca 2024r.  na  rachunek   19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


 


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.                                                                                             


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski