Dzierżawa nieruchomości ul. Wąska Wyszków

Liczba odwiedzających: 94
Zam: 07.02.2024r., godz. 14.48

Wyszków, dn. 07.02.2024r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyszków o numerze ewidencyjnym 5897/17 o pow. 12 m2  położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej (zgodnie z załącznikiem graficznym – obszar B) z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu typu „blaszak” - wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 100,00 zł netto miesięcznie (wadium 30,00zł), okres dzierżawy na czas określony   od dnia 05.03.2024r. do dnia 28.02.2027r.


Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie  są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu  26 lutego 2024r. o godz. 11.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 26.02.2024r. ul. Wąska, obszar B”, najpóźniej do dnia 20 lutego 2024r.  na  rachunek   19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Gmina Wyszków zastrzega sobie prawo zmiany decyzji w zakresie wskazania wyglądu naniesienia na dzierżawionym terenie.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.                                                                                             


 


 


                                                                                                                              Burmistrz Wyszkowa


                                                                                                                              Grzegorz Nowosielski


dzierzawa_7_02_2024.jpg (136 KB)