Dzierżawa nieruchomości (zbieg ulic: Ratuszowej i 11 Listopada w Wyszkowie)

Liczba odwiedzających: 127

Wyszków, dn. 02.01.2024r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części działek nr 4758/2 i 4759 o powierzchni 37m2 położonych w Wyszkowie u zbiegu ulic: Ratuszowej i 11 Listopada z przeznaczeniem pod wybudowanie i usytuowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych.  Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 3.460,00,00 zł netto rocznie (wadium 700,00 zł), okres dzierżawy na czas określony  od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2034r.


Na podstawie    art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. poz. 40 z późń. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. Z 2023r. poz. 344 z późń. zm.) została podjęta uchwała nr LXIII/707/23 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat ww. nieruchomości.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie 700,00 zł z adnotacją: „Przetarg w dniu 23.01.2024r. ul. Ratuszowa i 11 Listopada”, najpóźniej do dnia  18 stycznia 2024r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości.


 W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


                                                                                                                                              


                                                                                                                                              


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski