Dzierżawa nieruchomości ul. Pałacowa i ul. 3-go Maja w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 263
Zam: 31.10.2023r., godz. 13.27

Wyszków, dn. 31.10.2023r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części działki nr 2603 o powierzchni 18400 m2 położonej w Wyszkowie, okolice ul. Pałacowej i ul. 3 Maja z przeznaczeniem na pastwisko.  Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 700,00 zł netto rocznie (wadium 140,00zł), okres dzierżawy na czas określony  od dnia 01.12.2023r. do dnia 30.11.2028r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 28 listopada 2023r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie 140,00 zł z adnotacją: „Przetarg w dniu 28.11.2023r. Wyszków okolice ul. Pałacowej i ul. 3 Maja”, najpóźniej do dnia 21 listopada 2023r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości.


W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. koszty utrzymania czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


                                                                                                                                              


                                                                                                                                              


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski