Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 3520/2 o powierzchni 10m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Prostej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy

Liczba odwiedzających: 217
Zam. 13.10.2023 r.

BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części działki nr 3520/2 o powierzchni 10m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Prostej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy. Wywoławcza stawka czynszudzierżawnego 200,00 zł netto miesięcznie (wadium 40,00zł), okres dzierżawy na czas określony  od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2026r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu  6 listopada 2023r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie 40,00 zł z adnotacją: „Przetarg w dniu 06.11.2023r. ul. Prosta”, najpóźniej do dnia 30 października 2023r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Uwaga: Naniesienia znajdujące się na działce nie są własnością gminy i nie są przedmiotem przetargu. Zostaną one usunięte przez dotychczasowego dzierżawcę.


Gmina Wyszków zastrzega sobie prawo zmiany decyzji w zakresie wskazania wyglądu naniesienia na dzierżawionym terenie.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości.


              W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


                                                                                                                               


                                                                                                                               


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski