Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"

Liczba odwiedzających: 399

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r.


Więcej informacji na poniższych stronach: