Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości nr 272/4 o powierzchni 13172 m2 położonej w Kamieńczyku przy ul. Warszawskiej

Liczba odwiedzających: 205

BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę zabudowanej nieruchomości nr 272/4 o powierzchni 13172 m2 położonej w Kamieńczyku przy ul. Warszawskiej dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OS1W/00064339/8,  w celu prowadzenia działalności opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej lub sportowej.


Zgodnie  z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka w części położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi oświaty i usługi sportu, ozn. symbolem 1UO/US, dla części działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Część działki znajduje się w odległości 150 m od granicy z cmentarzem.


              Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 11.000,00 zł brutto miesięcznie (wadium 1500,00zł).


Okres dzierżawy na czas określony  od dnia 21.10.2023r. do dnia 20.10.2033r.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. poz. 40 z późń. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2023r. poz. 344 z późń. zm.) została podjęta uchwała nr LX/677/23 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat ww. nieruchomości.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 20 października 2023r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Uwaga! Naniesienia znajdujące się na działce stanowią własność gminy Wyszków i są przedmiotem dzierżawy. Na działce znajduje się budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony po Szkole Podstawowej w Kamieńczyku, gdzie prowadzona jest działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dwa budynki gospodarcze. Na nieruchomości znajduje się obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własny zbiornik na nieczystości płynne. Powierzchnia zabudowy budynku głównego wynosi 517,30 m², powierzchnia użytkowa 868,73 m². Stan techniczny budynku określono jako dobry. Jeden z budynków gospodarczych jest parterowy, niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy 127,60 m², powierzchnia użytkowa 108,50 m², stan techniczny określono jako dobry. Drugi budynek gospodarczy jest parterowy, niepodpiwniczony, kryty blachą trapezową, powierzchnia zabudowy 93,0 m², powierzchnia użytkowa 79,0 m², stan techniczny określono jako średni. Stan techniczny budynków oraz powierzchnie zostały określone w opisie nieruchomości zawartym w operacie szacunkowym, określającym miesięczną kwotę czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości z dnia 30 czerwca 2023r.


Wydzierżawiający wymaga ubezpieczenia nieruchomości na okres dzierżawy. Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia zabudowanej nieruchomości na własny koszt na  kwotę adekwatną do jej wartości od wszelkich ryzyk obejmujących szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek zdarzenia o charakterze losowym. Dzierżawca zobowiązany będzie do przedstawienia Wydzierżawiającemu kopii zawartej umowy ubezpieczenia    w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.


Dzierżawcy nie będzie przysługiwać od Wydzierżawiającego jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu wykonywania prac niezbędnych do utrzymania nieruchomości. Wykonywanie  wszelkich nakładów na nieruchomość nie będzie stanowić podstawy do zgłaszania wobec Wydzierżawiającego jakichkolwiek roszczeń oraz do żądania obniżenia wysokości czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu może być waloryzowana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji; ustalenie zwaloryzowanej stawki czynszu dokonywane będzie jednostronnym oświadczeniem woli Wydzierżawiającego.


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w pieniądzu w kwocie 1500,00 zł z adnotacją: „Przetarg  w dniu 20.10.2023r. Kamieńczyk, ul. Warszawska”, najpóźniej do dnia 16 października 2023r. przelewem lub w kasie banku w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego  w Wyszkowie.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie,  ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


                                                                                     


                                                                                                                                                                      Burmistrz Wyszkowa


                                                                                                                                                                      Grzegorz Nowosielski