Dzierżawa nieruchomości (ul. Prosta) Wyszków

Liczba odwiedzających: 296
Zam: 18.07.2023r., godz. 12.57

Wyszków, dn. 18.07.2023r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części działki nr 3520/2 o powierzchni 30 m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Prostej w celu prowadzenia działalności w kiosku handlowym. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 200,00 zł netto miesięcznie (wadium 40,00zł), okres dzierżawy na czas określony od dnia 01.09.2023r. do dnia 31.08.2024r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023r. o godz. 11.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 30.08.2023r. ul. Prosta”, najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2023r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski