2022 r.

Liczba odwiedzających: 1368

Ludność (stan na 31.12.2022 r.) - 39 261
Liczba ludności Wyszkowa – 26 198 zameldowanych na pobyt stały i czasowy
Liczba ludności gminy (sołectwa łącznie) – 13 063 zameldowanych na pobyt stały i czasowy.