Sprzedaż nieruchomości (Wyszków, ul. Przemysłowa)

Liczba odwiedzających: 562
Zam. 23.09.2022r., godz. 08:42

Wyszków, dn. 22.09.2022r.


BURMISTRZ  WYSZKOWA
OGŁASZA IV PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków, położonych w Wyszkowie przy ul. Przemysłowej dla których w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00009317/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi:  1. nieruchomość składająca się z działek nr 207/10, 209/10 (działki o łącznej powierzchni 1070m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 112.400,00 zł (wadium 16.900,00zł).

  2. nieruchomość składająca się z działek nr 207/11, 209/11 (działki o łącznej powierzchni 1001m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 105.105,00 zł (wadium 15.800,00zł).

  3. nieruchomość składająca się z działek nr 207/12, 209/12 (działki o łącznej powierzchni 1085m2  będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 113.950,00 zł (wadium 17.100,00zł).


Ceny wywoławcze nieruchomości stanowią ok. 70% cen wywoławczych z I przetargu.


Terminy poprzednich przetargów:
08.03.2022r.
13.05.2022r.
02.08.2022r.


Uwaga: Przez działki nr 207/12, 209/12 przechodzi linia elektroenergetyczna wraz ze strefą techniczną.


Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a). 


Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 4.11.2022r.”, najpóźniej do dnia 31 października 2022r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym  w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:  1. Dokument tożsamości.

  2. Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

  3. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  4. Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

  5. W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

  6. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).


Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12  uchwały  Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                                            Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Przemysłowa_mapa_1.jpg (259 KB)


wynik_przemyslowa_14_11_2022.jpg (111 KB)