Dzierżawa nieruchomości (ul. gen. J. Sowińskiego)

Liczba odwiedzających: 520
Zam. 23.06.2022r., godz. 8:25

Wyszków, dn. 22.06.2022r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


 


na dzierżawę części działki nr 3549/2 o powierzchni 30m2 położonej  w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego z przeznaczeniem pod kiosk handlowy. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 200,00zł netto miesięcznie (wadium 40,00zł), okres dzierżawy na czas określony od dnia 01.08.2022r. do dnia 31.07.2025r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 11 lipca 2022r. o godz. 11.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 11.07.2022r. ul. Generała Józefa Sowińskiego”, najpóźniej do dnia 6 lipca 2022r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


                                                                                              


                                                                                                                                              


                                                                                                                                               Z up. Burmistrza


                                                                                                                                              Aneta Kowalewska