Sprzedaż nieruchomości (ul. Przemysłowa)

Liczba odwiedzających: 416
Zam. 22.06.2022r., godz. 11:08

Wyszków, dn. 21.06.2022r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA
OGŁASZA III PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków, położonych w Wyszkowie przy ul. Przemysłowej dla których w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00009317/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi:  1. nieruchomość składająca się z działek nr 207/10, 209/10 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 1070m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 128.400,00 zł (wadium 19.300,00zł).

  2. nieruchomość składająca się z działek nr 207/11, 209/11 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 1001m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 120.120,00 zł (wadium 18.100,00zł).

  3. nieruchomość składająca się z działek nr 207/12, 209/12 (działki o łącznej powierzchni 1085m2  będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 130.200,00 zł (wadium 19.500,00zł).


 


Ceny wywoławcze nieruchomości stanowią ok. 80% cen wywoławczych z I przetargu.


Terminy poprzednich przetargów:


08.03.2022r.


13.05.2022r.


Uwaga: Przez działki nr 207/12, 209/12 przechodzi linia elektroenergetyczna wraz ze strefą techniczną.


Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a). 


Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej                        w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 2.08.2022r.”, najpóźniej do dnia 28 lipca 2022r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym  w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:


1)       Dokument tożsamości.


2)       Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.


3)       Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


4)       Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.


5)       W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność                                   z oryginałem. 


6)       W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy                    (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).


 


Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12  uchwały  Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl


                                                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                                     Z up. BURMISTRZA 


                                                                                                                       Aneta Kowalewska


                                                                                                    Z-ca BURMISTRZA


 


Przemysłowa_22_06_2022.jpg (172 KB)