Sprzedaż nieruchomości (Wyszków, ul. Firmowa)

Liczba odwiedzających: 317
Zam. 23.09.2021r., godz. 10:12
Wyszków, dn. 22.09.2021 r.


BURMISTRZ WYSZKOWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Firmowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00064526/6, OS1W/00072149/8.
Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi:
1060/5, 1061/4, 1063/5
(wszystkie działki mają powierzchnię 4960m2, będą zbyte łącznie).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod cele produkcyjne, usługowe i magazynowo-składowe.
Cena wywoławcza nieruchomości – 297.600,00zł (wadium 44.000,00zł).


UWAGA: Przez działkę nr 1060/5 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.
Dostęp do działek obecnie jest realizowany wąską drogą gruntową.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144A).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 29.10.2021 r. ul. Firmowa”, najpóźniej do dnia 25 października 2021 r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski