Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały

Liczba odwiedzających: 240
Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXXV/413/21 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 13 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Centralnej, Stefana Okrzei, Dworcowej, Jana Matejki, Świętojańskiej, Tadeusza Kościuszki, Bankowej, 3 Maja - etap I.

1) Z uwagi na ustawowy wymóg zachowania zgodności ustaleń planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków nie zaproponowano rozpatrywania rozwiązań alternatywnych.
2) W projekcie planu uwzględniono informacje i ustalenia zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym oraz w prognozie oddziaływania na środowisko. Teren objęty planem nie znajduje się w granicach żadnych obszarów objętych ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000 w tym najbliżej położonych:

• Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001,
• Obszar Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011,
• Obszar Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007.

3) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem nr ZS.743.349.2020 DP z 13 lipca 2020 r. zaopiniował pozytywnie projekt planu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pod warunkiem: uwzględnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

4) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr WOOŚ-III.410.410.2020.MM z dn. 29 lipca 2020 r. zaopiniował pozytywnie projekt planu z uwagą - projekt planu zawiera niewystarczające zapisy w zakresie ochrony przed hałasem, nie wskazano terenu UO1, który również podlega ochronie akustycznej jako „budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”.

5) Podczas wyłożenia do publicznego wglądu nie złożono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych przy ulicach: Centralnej, Stefana Okrzei, Dworcowej, Jana Matejki, Świętojańskiej, Tadeusza Kościuszki, Bankowej, 3 Maja – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

6) Z uwagi na brak transgranicznego oddziaływania na środowisko (co wykazano w prognozie) w przypadku realizacji ustaleń planu, nie przeprowadzono przedmiotowego postępowania.

7) Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu:
a) Po zrealizowaniu planowanych inwestycji wskazany jest monitoring:
• skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami stałymi,
• wielkości zanieczyszczeń powietrza, poziomu dźwięku na granicy własności poszczególnych terenów,
• zgodności wykorzystania przestrzeni z ustalonymi w planie wskaźnikami i parametrami urbanistycznymi.

8) Poza powyższym zaleca się promowanie następujących działań w sytuacjach szczegółowych:
a) ochronę nieużytkowej zieleni drzewiastej i krzewiastej,
b) likwidację dzikich wysypisk w przypadku ich powstawania,
c) likwidację zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem odpadów,
d) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
e) zapewnienie odpowiedniej gospodarki ściekami bytowymi i poprodukcyjnymi.

9) Monitoring skutków realizacji planu w ujęciu całościowym odbywać się będzie w wyniku analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzonej na podstawie ust. 1 art. 32 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), co najmniej raz w kadencji Rady Miasta.