Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. wycinki drzew rosnących przy ul. 11 Listopada 44 w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 279
Zam. 12.08.2021r., godz. 14:32
Wyszków, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Wyszków
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

WOS.6131.218.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1098) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735) 
zawiadamia, 
że w dniu 12 sierpnia 2021 r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, wydana została decyzja – zezwolenie na wycięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6162/5 przy ul. 11 Listopada 44 w Wyszkowie. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele ww. nieruchomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie internetowej Urzędu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, a także na tablicy ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 17 sierpnia 2021 r. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek– piątek od godziny 8:00 do 16:00.

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Mirosław Wysocki

Pouczenie:
Na przedmiotową decyzję służy stronie odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.