Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk

Liczba odwiedzających: 258
Zam. 24.06.2021r., godz. 12:21
Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckieOGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXXI/386/21 z dnia 27 maja 2021r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/312/20 z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące PLANU.

Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 28.06.2021r. do dnia 28.07.2021r.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00 i składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków w terminie od dnia 28.06.2021r. do dnia 28.07.2021r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowy zakres opracowania projektu planu przedstawiają załączniki graficzne do uchwały nr XXXI/386/21 dostępne pod pkt 8 porządku obrad na stronie internetowej Rady Miejskiej w Wyszkowie link: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/132362
Zasadność przystąpienia do sporządzenia planu zawiera dział VI analizy do niniejszej uchwały link:https://ssl.esesja.pl/zalaczniki/132362/analiza_1231140.pdf

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski