Zawiadomienie o wszczęciu post. adm. w spr. zajęcia stanowiska na wniosek Błysk-bis Sp. z o.o., że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów komunalnych na działce o nr ew. 5586 w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 527
Zam: 12.08.2020 r., godz. 11.16
Burmistrz Wyszkowa
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

PGN.6220.7.2020
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu, na wniosek Błysk-bis Sp. zo.o. ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanego na działce o nr ew. 5586 w Wyszkowie, określone w decyzji znak GKiM.6220.2.4.2013 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Z treścią wniosku i jego załącznikami można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój 129, tel. 29 743 77 74, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.
Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1. Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1.
2. Postępowanie jest prowadzone dłużej niż to niezbędne do załatwienia sprawy.
Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa.
W myśl art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 12 sierpnia 2020 r.).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie: na internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Wz. Burmistrza
Aneta Kowalewska
Z-ca Burmistrza