Zgłoszenia dla członków komisji konkursowych NGO

Liczba odwiedzających: 762
Zam: 25.10.2019r., godz. 14.06
Burmistrz Wyszkowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie na Formularzu zgłoszenia do komisji konkursowej (w załączeniu). Wypełniony formularz należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków) w terminie do 1.12.2019r. (decyduje data wpłynięcia).