Spotkanie online w zakresie dotacji MCPS dla JST i NGO w roku 2022

Liczba odwiedzających: 1049
Czas trwania wydarzenia: od: 27.01.2022 r., godz. 10.00 do: 27.01.2022 r., godz. 13.00
Zapraszamy Państwa na spotkanie online poświęcone dotacjom Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w 2022 roku m.in. na tworzenie Centrów Integracji Społecznej, tworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej, politykę senioralną, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 stycznia (czwartek) w godzinach od 10.00 do 13.00.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także ośrodków pomocy społecznej i innych podmiotów działających w obszarze polityki społecznej.

Podczas spotkania pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej omówią i odpowiedzą na pytania na temat planowanych przedsięwzięć oraz konkursów grantowych.

Relacja na żywo dostępna będzie na stronie www.mowes.pl oraz na profilu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (https://www.facebook.com/mazowieckiOWES).

Link do strony z zaproszeniem i formularzem rejestracyjnym (na dole strony): https://mowes.pl/news/debata-mowes-poznaj-oferte-mazowieckiego-centrum-polityki-spolecznej/

Harmonogram wydarzenia:
Debata ONLINE pn. "Oferta MCPS w 2022 roku"
Data: czwartek, 27.01.2022 roku
Start: godz. 10:00

Program wydarzenia:


godz. 10:20 - 10:50:
Rozwój ekonomii społecznej – Robert Gajewski – kierownik Wydziału ekonomii społecznej
- Konkurs dla OWES – wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – wsparcie doradcze, specjalistyczne, współpraca z JST, wspieranie PES w działaniach zapobiegających zmianom klimatu, wsparcie działań informatyzacyjnych, wsparcie w zakresie prawidłowej likwidacji nieaktywnych PES
- Tworzenie nowych Centrów Integracji Społecznej (CIS)
- Pytania i odpowiedzi

godz. 10:50 - 11:10:
Polityka senioralna - Piotr Lejzerowicz – starszy specjalista
- Otwarty konkurs ofert dla ngo w obszarze: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
- Konferencja w podregionie radomskim dotycząca wolontariatu opiekuńczego
- Pytania i odpowiedzi

godz. 11:10 - 11:40:
Profilaktyka uzależnień - Piotr Lejzerowicz – starszy specjalista
Otwarte konkury ofert dla ngo w obszarze: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze:
- „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
- „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”
- „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”
- pytania i odpowiedzi

godz. 11:40 - 12:20:
Niepełnosprawność – Anna Wieczorkowska – główny specjalista -Wydział rehabilitacji zawodowej i społecznej, Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska – kierownik Wydziału ds. osób niepełnosprawnych
- Konkursy dla ngo
- Tworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej
- Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
- Pytania i odpowiedzi

godz. 12:20 - 13:00:
Programy społeczne – Izabela Rytel-Szczerbińska – kierownik Wydziału programów społecznych

Konkursy dla ngo:

- Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
- Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności
- Droga do samodzielności-wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
- Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu
- Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne u osób dorosłych