Wsparcie unijne

Samorząd Mazowsza uruchamia wsparcie z UE dla przedsiębiorców z branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wystawienniczo-targowej i artystycznej.
Już od 30 lipca mazowieccy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotacje z Unii Europejskiej na cele obrotowe i utrzymanie płynności finansowej. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 66 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Z pomocy skorzystają firmy najbardziej dotknięte skutkami epidemii COVID-19. O bezzwrotne dotacje mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) oraz małe firmy działające w branżach: turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wystawienniczo-targowej i artystycznej.
Szczegółowe informacje o naborze na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Akademia Pozytywnej Zmiany

Projekt, w 100% darmowy, obejmuje program szkoleniowy dla firm, które w ciągu ostatnich 2 lat poniosły porażkę biznesową - zamknęły swoją działalność, i w ciągu ostatnich 6 miesięcy otworzyły się na nowo. Oferuje udział w szkoleniach, indywidualnym doradztwie i coachingu. Efektem jest stworzenie strategii biznesowej. Przykładowe tematy obejmują:

Czytaj więcej...

#ZOSTANWDOMU WNIOSEK ONLINE

  #ZOSTANWDOMU, WNIOSEK ONLINE

     Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu                       Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

     Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że                      korzystasz z bankowości elektronicznej.

     Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który wyślemy Ci na adres mailowy oraz                zaloguj się.

      Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku                 będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które wyślemy Ci mailem.

      Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

      1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz

      2 załóż konto w CEIDG

      3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

      4 zaloguj się

      5 przygotuj wniosek

      6 podpisz i wyślij wniosek

Załatw sprawy w CEIDG przez Internet!

Przedsiębiorco, pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet!

Do założenia konta w CEIDG potrzebujesz Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Do podpisania wniosku użyj Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej!

Targi ODWOŁANE!

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce epidemii koronawirusa, podejmujemy decyzję o odwołaniu zaplanowanych na dzień 29 marca 2020 r. Targów Budowlanych i Wyposażenia Wnętrz oraz Targów Pracy.

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców oraz w obawie o niską frekwencję przeniesiemy organizację wydarzenia na inny, uzgodniony wcześniej z zainteresowanymi przedsiębiorcami termin. Wszyscy wystawcy zostaną poinformowani o naszej decyzji drogą elektroniczną wraz z ankietą, w której podane będą propozycje dat realizacji targów w Wyszkowie. Jeśli taka będzie wola wystawców, którzy dokonali wszystkich formalności (złożyli formularz zgłoszeniowy) stoiska targowe mogą pozostać zarezerwowane w obecnej formie.

Spotkanie pracodawców i przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Starosta Powiatu Wyszkowskiego i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie zapraszają na spotkanie pracodawców i przedsiębiorców z terenu Powiatu Wyszkowskiego w sprawie zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z koronawirusem (SARS-CoV-2).

Mając na względzie liczne zgłoszenia i pytania napływające do Starostwa Powiatowego i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ze strony lokalnych pracodawców i przedsiębiorców, na spotkaniu zostaną poruszone m. in. kwestie zasad przestrzegania higieny, zapobiegania przenoszenia wirusa, postępowania w przypadkach podejrzenia zarażenia wirusem wśród pracowników/klientów oraz najważniejsze zagadnienia dot. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (np. praw przysługującym pracownikom).

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie (parter).

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa maksymalnie 2 przedstawicieli  pracodawcy/przedsiębiorcy kierując wiadomość elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katalog produktów eksportowych przedsiębiorców województwa mazowieckiego

W ramach działań wspierających rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego samorząd województwa realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy  gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym zakresie, na szczeblu samorządu prowadzona jest współpraca i odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych i prywatnych, z regionów innych państw, w ramach których podnoszone są zagadnienia dotyczące inicjowania i realizacji współpracy, również o charakterze stricte handlowym.

 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, chcielibyśmy przygotować zbiorczy katalog ofert produktów eksportowych firm województwa mazowieckiego, który promowałby potencjał gospodarczy Mazowsza na rynkach zagranicznych i wspomagałby przedsiębiorców regionu w zdobywaniu nowych kontaktów handlowych. Katalog będzie prezentowany na targach i wystawach, podczas rozmów międzyregionalnych z udziałem partnerów zagranicznych, a także w ramach współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z krajowymi agendami wspierania internacjonalizacji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ww.mazovia.pl

Uwaga przedsiębiorcy! Upływa termin wniesienia opłaty I raty

Podstawę naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń stanowi pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży (brutto) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, złożone przez przedsiębiorcę do 31 stycznia 2020r. Druki oświadczeń można otrzymać w Wydziale Rozwoju Urzędu Miejskiego (pokój Nr 114) lub pobrać ze strony internetowej www.wyszkow.pl.

Opłaty należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (numer konta: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003), najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r

Płatności można dokonać w Polskim Banku Spółdzielczym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie, w Punkcie Kasowym PBS w Urzędzie Miejskim, bądź też przelewem na rachunek gminy. O terminie decydować będzie data stempla pocztowego lub potwierdzenie dokonania przelewu w banku bądź przez internet.

Niedopełnienie powyższego obowiązku, z uwzględnieniem zapisów art. 18 ust. 12 pkt 5 (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2277) ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia.

Biała lista podatników VAT - nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Pamiętaj, że przez CEIDG możesz zgłosić rachunek do urzędu skarbowego. Szczegóły na stronie internetowej www.biznes.gov.pl

Jeśli jesteś podatnikiem VAT i chcesz, żeby twój rachunek pojawił się w Wykazie podatników VAT, pamiętaj, że od dnia zmiany wpisu w CEIDG do pojawienia się rachunku w Wykazie może minąć kilka dni.

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 20 listopada 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1843, z późn. zm.) (zwanego dalej „rozporządzeniem”), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Pomoc przyznaje się podmiotowi, który:

  • jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikro -lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
  • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności);
  • nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania oraz wzór umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 17 rozporządzenia, złożonych w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051).

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat typu operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

Opłata III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem września 2019r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty III RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku niedopełnienia w/w obowiązku, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w styczniu 2016 roku w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi    (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.), zezwolenie wygasa w terminie       30 dni o ile przedsiębiorca do dnia 30.10.2019r. nie dokona opłaty tej raty w wysokości powiększonej o 30% jej wartości.

Strona 1 z 12

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top