Opłata III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem września 2019r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty III RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku niedopełnienia w/w obowiązku, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w styczniu 2016 roku w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi    (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.), zezwolenie wygasa w terminie       30 dni o ile przedsiębiorca do dnia 30.10.2019r. nie dokona opłaty tej raty w wysokości powiększonej o 30% jej wartości.

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top