Opłata II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem maja 2019r.  przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty II RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

            Stosownie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.  z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.) z dniem 1.01.2016r., wygaśnięcie zezwolenia następuje - zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b- w przypadku niedopełnienia w określonym ustawowo terminie (do 31.05.2019r.) obowiązku dokonania raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (powiększonej o 30% tej opłaty - w przypadku niewniesienia raty tej opłaty).  Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top