Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wyszkowie na działce nr ew. 1178

Liczba odwiedzających: 2174
(Zam: 3.10.2019r., godz. 12.27)
Burmistrz Wyszkowa
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.
„Budowa zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wyszkowie na działce nr ew. 1178/14 obręb 0001 Wyszków”

Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
informuje
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wyszkowie na działce nr ew. 1178/14 obręb 0001 Wyszków.
Przedmiotowe przedsięwzięcie jest wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 41 i 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 71).
Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek jest ECO ABC Sp. zo.o. ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wyszkowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, ustnej do protokołu (w godzinach pracy Urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mailowy: gmina@wyszkow.pl, w ciągu 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 8 października 2019 r. do 7 listopada 2019 r.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, raportem ooś można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek – piątek od godziny 800 do 1600.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie, na internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie i w miejscu planowanej inwestycji.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski