"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie etap - I"

Liczba odwiedzających: 1496
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej typ: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Wyszków, poprzez rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego oraz zwiększenie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich:
1.Ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszonej emisji substancji gazów cieplarnianych –redukcja emisji CO2.
2.Poprawa dostępności oraz standardu obsługi pasażerów zbiorowego transportu publicznego poprzez wymianę zniszczonych przystanków i uzupełnienie nowych, a także poprzez stworzenie Systemu Informacji Komunikacyjnej, parkingów i wiat rowerowych przy budynkach użyteczności publicznej i największych zakładach pracy.
3.Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w Wyszkowie poprzez utworzenie parkingów typu „parkuj” i „ jedź”, wyznaczenie sfery ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie miasta.
4.Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego na terenie miasta, poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę ścieżek rowerowych, wyznaczenie strefy ograniczonego ruchu pojazdów ciężarowych w ścisłym centrum miasta.
5.Poprawa komfortu podróżowania dla użytkowników ruchu drogowego, rowerzystów oraz pieszych.
6.Upłynnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej.
7.Dostosowanie infrastruktury transportowej do potrzeb mieszkańców i przyjezdnych, w tym z osób z niepełnosprawnościami.
8.Poprawa komfortu podróży związanych z pokonywaniem dalszych odległości z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego.
9.Popularyzacja publicznych środków transportu, zwiększenie liczby osób korzystających z systemu komunikacji publicznej oraz ograniczenie wykorzystania transportu indywidualnego.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące działania:
Zadanie nr 1: Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Leśnej w Wyszkowie (na odcinku od ul. Graficznej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego) w systemie „parkuj i jedź” wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowąskrzyżowania z ul. Przemysłową. W związku z realizacją zadania wykonany zostanie parking w systemie „parkuj i jedź” w postaci trzech zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o łącznej ilości 154 szt. miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 2: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków.Zadanie będzie obejmować budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy moście drogowym o długości 0,46 km, poprzez wykonanie poszerzenia wspornika mostu do szerokości 2,5 m w świetle balustrad i barier ochronnych.
Zadanie nr 3: Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej w Wyszkowie wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową infrastruktury drogowej.Projektowana przebudowa skrzyżowania oraz odcinków ulic przyległych pozwoli na przywrócenie estetyki przebudowa skrzyżowania oraz odcinków ulic przyległych pozwoli na przywrócenie estetyki przebudowywanych odcinków ulic Gen. J. Sowińskiego i Dworcowej, stanowiącej ważny punkt komunikacyjny Wyszkowa. Projektowane zmiany znacznie poprawią komfort podróżowania użytkownikom ruchu drogowego, rowerzystom, jak i pieszym. Poprzez korektę istniejącej geometrii oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Sowińskiego i ul. Dworcowej ze skrzyżowania czterowlotowego na małe rondo upłynni to w znacznej mierze ruch samochodowy, natomiast poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych droga doprowadzona zostanie do kategorii ruchu KR3.
Zadanie nr 4: Zakup przystanków autobusowych; Zadanie to ma na celu stworzenie komfortowych warunków dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej, co bezpośrednio przełoży się na wzrost ilości osób z niej korzystających. W związku z realizacją zadania zakupionych i zamontowanych zostanie 6szt. przystanków.
Zadanie nr 5: Wykonanie wiat/stojaków rowerowych na terenie Wyszkowa. W ramach projektu planuje się miejsca stojaki i wiaty rowerowe przy budynkach użyteczności publicznej,szkołach i największych zakładach pracy na terenie miasta. Wiaty zostaną zamontowane m.in.: przy Wyszkowskim Ośrodku Kultury HUTNIK w Wyszkowie, Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, przy targowisku miejskim, przy obiektach Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyszkowie (basen, hala sportowa, stadion), dworzec PKP i PKS, przy parkingu typu P&R przy ul. Leśnej. Ponadto w ramach projektu przewidziano ustawienie stojaków na rowery przy Miejsko –Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie, przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego, przy szkołach na terenie miasta (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół „Rybienko Leśne”, Zespół Szkół w Wyszkowie), targowisko miejskie. W związku z realizacją zadnia zamontowanych zostanie łącznie 8 wiat na rowery, 8 stojaków z zadaszeniem oraz 6 stojaków (na 24 miejsca).
Zadanie nr 6: Opracowanie dokumentu pn. „Zrównoważona polityka transportowa”.
Na podstawie tego specjalistycznego opracowania zostaną wskazana najefektywniejsze rozwiązania w zakresie stref ograniczanego ruchu pojazdów ciężarowych i parkowania w ścisłym centrum miasta możliwe do wprowadzenia oraz sposoby ich wdrażania. Opracowanie dokumentu jakim jest „Zrównoważona Polityka Transportowa miasta Wyszkowa” pozwoli zweryfikować przyjęte przez Gminę założenia, oraz ustalić najbardziej efektywny i zarazem optymalny wariant realizacji.
Zadanie nr 7: Opracowanie i wdrożenie nowej Organizacji Ruchu.W pierwszym etapie zadanie przewiduje wprowadzenie ograniczeń czasowych w ruchu pojazdów powyżej 3,5 t przez centrum, tj. zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych w dni powszednie (pn. –sob.) od godziny 8.00 –do godziny 11.00 oraz od godziny 14.00 do godziny 18.00. W niedziele i święta zostanie wprowadzony całkowity zakaz ruchu samochodów ciężarowych.Docelowo, po wybudowaniu III i IV etapu obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa wprowadzony zostanie całkowity zakaz poruszania się pojazdów pow. 3,5 t na trenie wyznaczonej strefy. Szczegółowe rozwiązania wynikać będą z powstałego w ramach projektu dokumentu:„Zrównoważona polityka transportowa miasta Wyszków”.
Zadanie nr 8: Stworzenie Systemu Informacji Komunikacyjnej. W ramach Systemu przewidziano ustawienie na terenie Wyszkowa tablic informacyjnych z mapą, na której zaznaczone zostaną miejsca przystanków autobusowych wraz z trasami funkcjonujących linii autobusowych. Na mapie przedstawione zostaną linie komunikacji miejskiej, jak również prywatne linie kursujące bezpośrednio do Warszawy.