Piotr Wojciech Płochocki

Liczba odwiedzających: 17206
Burmistrz Miasta

Piotr Wojciech Płochocki


 

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wydaje akty kierownictwa wewnętrznego w formie: zarządzeń, pism okólnych, poleceń służbowych.
Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- składanie jednoosobowych oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem oraz udzielanie pełnomocnictw w tym zakresie,
- dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między swojego Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika,
- wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z działalności pomiędzy sesjami, zwoływanymi w trybie art. 20 ust. 1 ustawy oraz raportu o stanie Gminy,
- prowadzenie gospodarki finansowej Gminy.


Pod bezpośrednim nadzorem Burmistrza pozostają również:
- Wydział Inwestycji i Bezpieczeństwa
- Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Rozwoju,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Audytor wewnętrzny,
- Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik Ochrony.


Burmistrz przyjmuje interesantów we wtorki po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt przez Sekretariat Urzędu Miejskiego w Wyszkowie:

tel.: 29 742-42-01
fax: 29 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl