Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Liczba odwiedzających: 2949
Porozumienie o współpracy w zakresie w obszarze popularyzacji nauk, utrwalania i upowszechniania historii Mazowsza oraz działań edukacyjnych, społecznych i promocyjnych podpisali 18 maja w urzędzie miejskim w Wyszkowie rektor Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, prof. Adam Koseski i Grzegorz Nowosielski, Burmistrz Wyszkowa.


Porozumienie o współpracy z Akademią Humanistyczną w Pułtusku jest trzecim porozumieniem, jakie Gmina Wyszków podpisała z uczelnią wyższą – wcześniej umowy o współpracy Wyszków podpisał z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Umowa z Akademią Humanistyczną zakłada realizację wspólnych celów m.in. popularyzację wiedzy i prowadzenie różnorodnych form zajęć dla uczniów, szczególnie tych wybitnie uzdolnionych, umożliwiających rozwój pasji i zainteresowań, podnoszenie jakości nauczania, poprzez system doskonalenia nauczycieli, szkolenia i konsultacje, rozwój dydaktyki, doradztwa metodycznego, stałe unowocześnienie procesu kształcenia, realizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, wspólne działania w zakresie utrwalania i upowszechniania historii, szczególnie historii Mazowsza, podnoszenie samorządowej kultury i świadomości politycznej i społecznej, wzajemną promocję walorów Gminy Wyszków oraz dorobku i oferty naukowej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, wspólne przedsięwzięcia promocyjne.

- W istocie nasze dzisiejsze porozumienie jest przypieczętowaniem tej współpracy, którą Akademia i Gmina prowadzą od lat, choćby w rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a kilka dni temu – współorganizacji uroczystości związanych z rocznicą powstania w warszawskim getcie. Doskonale znany wyszkowianom profesor Janusz Szczepański – siła naukowa Akademii – to wszak autor monografii Wyszkowa i niestrudzony badacz dziejów naszego miasta. Jestem przekonany, że porozumienie to otwiera przed nami kolejne obszary partnerstwa i współpracy, w pielęgnowaniu i utrwalaniu historii naszego regionu, w podnoszeniu świadomości i kultury społecznej i politycznej, dbałości o wysoką jakość gminnej oświaty i popularyzacji nauki wśród wyszkowian – mówił burmistrz Grzegorz Nowosielski po podpisaniu porozumienia.
Satysfakcji nie krył również rektor Akademii, prof. Adam Koseski podkreślając, że współpraca z samorządami jest dla uczelni ważna, Akademia jest uczelnią mazowiecką, otwartą szczególnie na mieszkańców i samorządy tego terenu. Prezentuje wysoki poziom naukowy i dydaktyczny, cieszy się renomą w środowisku naukowym i kształci również przyszłych naukowców.

Pierwszym po sformalizowaniu współpracy Gminy i Akademii elementem tejże współpracy był udział władz uczelni w uroczystościach upamiętnienia mordu w Fideście i prelekcja historyczna, którą podczas tej uroczystości wygłosił dr Zbigniew Morawski, pracownik naukowy Akademii.