Dzierżawa nieruchomości (Wyszków, ul. Łabędzia)

Liczba odwiedzających: 355
Zam. 10.02.2023r., godz. 09:26

Wyszków, dn. 08.02.2023r.


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę części działki nr 4435/1 o powierzchni 105 m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Łabędziej z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zielenią. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 100,00 zł netto miesięcznie (wadium 30,00zł), okres dzierżawy na czas określony od dnia 01.03.2023r. do dnia 28.02.2026r.


Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu  27 lutego 2023r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144 A).


Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 27.02.2023r. ul. Łabędzia”, najpóźniej do dnia 22 lutego 2023r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.


Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.


Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. (29) 743 77 17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski