Sprzedaż nieruchomości (Wyszków, ul. Szpitalna)

Liczba odwiedzających: 552
Zam. 07.12.2022r., godz. 10:22

Wyszków, dn. 07.12.2022r.


 


BURMISTRZ WYSZKOWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków oznaczonej numerem ewidencyjnym 2621/23 o pow. 8352m2, położonej w Wyszkowie, przy ul. Szpitalnej, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OS1W/00002461/0.


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.


Cena wywoławcza nieruchomości – 5.600.000,00zł (wadium 840.000,00zł)


UWAGA! Wzdłuż północnej granicy działki planowana jest budowa sieci ciepłowniczej, co powoduje konieczność ustanowienia na rzecz PEC-u nieodpłatnie na czas nieokreślony prawa użytkowania pasa gruntu, w celu budowy, rozbudowy, eksploatacji, modernizacji, konserwacji oraz remontów sieci ciepłowniczej. Prawo użytkowania  obejmować będzie - dla wybudowanej sieci ciepłowniczej - pas gruntu  w obszarze 1,5 metra na obie ze stron od osi sieci, niedokonywanie zabudowy ani trwałych nasadzeń na planowanym pasie przebiegu sieci, umożliwienie nieodpłatnego wstępu na teren nieruchomości w celu budowy sieci cieplnej.


Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2023r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a).


Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 24.02.2023r. ul. Szpitalna”, najpóźniej do dnia 20 lutego 2023r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:  1. Dokument tożsamości.

  2. Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

  3. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  4. Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

  5. W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

  6. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).


Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. 


W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie  z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


 


Szpitalna_sprzedaz.jpg (383 KB)


sprzedaz_nieruchomosci_szpitalna_przetarg_6_03_2023.jpg (78 KB)