Zgłoszenia dla członków komisji konkursowych NGO 2023

Liczba odwiedzających: 420
Burmistrz Wyszkowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie na Formularzu zgłoszenia do komisji konkursowej (w załączeniu). Wypełniony formularz należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków) w terminie do 21.11.2022 r. (decyduje data wpłynięcia).