Sprzedaż nieruchomości (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 199
Zam. 23.09.2022r., godz. 08:32

Wyszków, dn. 22.09.2022r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA
OGŁASZA III PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste podane przy każdym numerze działki. 


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


Nieruchomość składająca się z działek nr 243/7 (OS1W 00064526/6) i 244/7 (OS1W 00041494/5) o łącznej powierzchni 1563m2 - zbywane jako jedna nieruchomość.


Cena wywoławcza nieruchomości – 144.000,00zł (wadium 21.600,00zł). 
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 80% ceny wywoławczej z I przetargu.


Terminy poprzednich przetargów: 
28.06.2022r.
02.09.2022r.


Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a). 


Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 28.10.2022r.”, najpóźniej do dnia 24 października 2022r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:  1. Dokument tożsamości.

  2. Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

  3. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  4. Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

  5. W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

  6. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).


Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12  uchwały  Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej   w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl


                                                                                                       


                                                                                                                       Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Przemysłowa_mapa.jpg (208 KB) 


wynik_przetarg_28_10_2022.jpg (90 KB)