Sprzedaż nieruchomości (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 240
Zam: 12.09.2022r., godz. 12.17

Wyszków, dn. 12.09.2022 r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00064526/6.


Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1110/5, 1109/5, 1108/5 (wszystkie działki mają powierzchnię 2030m2, będą zbyte łącznie).


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod cele produkcyjne, usługowe i magazynowo-składowe.


Cena wywoławcza nieruchomości – 162 400,00 zł  (wadium 25.000,00 zł)


Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2022 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144A). 


Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 21.10.2022 r.”, najpóźniej do dnia 17 października 2022 r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego  w Wyszkowie.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:


1)      Dokument tożsamości.


2)      Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.


3)      Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


4)      Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.


5)      W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność              z oryginałem. 


6)      W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).


 


Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12  uchwały  Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.  


                                                                                                                                   


                                                                                                               


                                                                                                               Z up. BURMISTRZA 


                                                                                                                      Aneta Kowalewska


                                                                                                                   Z-ca BURMISTRZA


wyszkow_sprzedaz_12_09_2022.jpg (220 KB)


sprzedaz_162400_28_10_2022.jpg (89 KB)