Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok - konsultacje

Liczba odwiedzających: 751
Zam: 26.08.2022r., godz. 08.25

Burmistrz Wyszkowa zaprasza do współtworzenia i konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2023r. Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wyszkowie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”. Jest to najważniejszy dokument wpływający na obszar współpracy Burmistrza Wyszkowa z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 29 września 2022r.


Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w bieżącym roku. Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz załącznikami został udostępniony na stronie www.wyszkow.pl (zakładka NGO -> Ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UM przy pok. 115.Uwagi do projektu programu należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń przesłanym pocztą na adres: wydział Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE Z NGO), e-mailem na adres gmina@wyszkow.pl (do wiadomości: bartlomiej.stan@wyszkow.pl) lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2022r. Ponadto w dniu 20.09 br. o godz. 16:30 odbędą się ustne konsultacje on-line (link do platformy ZOOM w dniu konsultacji dostępny będzie w zakładce Dialog z mieszkańcami na stronie www.wyszkow.pl).Uwagi do projektu mogą dotyczyć np.:
1.celów współpracy – rozdział 2,
2.zakresu przedmiotowego współpracy – rozdział 4,
3.form współpracy pozafinansowej – rozdział 5,
4.priorytetowych zadań publicznych – rozdział 6,
5. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.Więcej o współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.wyszkow.pl w zakładce NGO.