Sprzedaż nieruchomości (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 285
Zam. 25.07.2022r., godz. 12:26

Wyszków, dn. 25.07.2022r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA
OGŁASZA II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste podane przy każdym numerze działki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Nieruchomość składająca się z działek nr 243/7 (OS1W 00064526/6) i 244/7 (OS1W 00041494/5) o łącznej powierzchni 1563m2  - zbywane jako jedna nieruchomość.


Cena wywoławcza nieruchomości – 162.000,00zł (wadium 24.500,00zł). 


Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 90% ceny wywoławczej z I przetargu. Termin poprzedniego przetargu: 28.06.2022r.


Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 2.09.2022r.”, najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2022r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:


1)      Dokument tożsamości.


2)      Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.


3)      Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


4)      Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.


5)      W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność                       z oryginałem. 


6)      W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).


Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12  uchwały  Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej   w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl


                                                                                                       


                                                                                                                       Burmistrz Wyszkowa


                                                                                                                                  Grzegorz Nowosielski


 


 


przetarg_25_07_2022.jpg (202 KB)