Sprzedaż nieruchomości (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 271
Zam. 17.06.2022r., godz. 10:17

Wyszków, dn. 14.06.2022 r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


OGŁASZA PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00064526/6.


Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1110/5, 1109/5, 1108/5 (wszystkie działki mają powierzchnię 2030m2, będą zbyte łącznie).


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod cele produkcyjne, usługowe
i magazynowo-składowe.


Cena wywoławcza nieruchomości – 162 400,00 zł  (wadium 25.000,00 zł)


Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144A).


Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 22.07.2022 r.”, najpóźniej do dnia 19 lipca 2022 r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego  w Wyszkowie.


Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:  • Dokument tożsamości.

  • Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

  • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  • Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

  • W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

  • W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).


Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12  uchwały  Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl. 


                                                                                                                                    


                                                                                                              


                                                                                                              Burmistrz Wyszkowa


                                                                                                                     Grzegorz Nowosielski 


 


Sprzedaż_17_06_2022.jpg (227 KB)


 


 
Wyszków, dn. 12.07.2022r.


BURMISTRZ   WYSZKOWA


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1110/5, 1109/5, 1108/5 (wszystkie działki mają powierzchnię 2030m2, będą zbyte łącznie) wyznaczony na dzień 22 lipca 2022 r.


Przetarg zostaje odwołany z powodu postępowania obarczonego wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. 


Nie ustala się nowego terminu przetargu.


 


                                                                                                               Burmistrz Wyszkowa


                                                                                                               Grzegorz Nowosielski