OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla części Alei Marszałka J. Piłsudskiego oraz terenu położonego przy ulicy Meliorantów i ulicy Handlowej – etap I.

Liczba odwiedzających: 68
Zam: 13.06.2022r., godz. 11.56

OGŁOSZENIE


o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla części Alei Marszałka J. Piłsudskiego oraz terenu położonego przy ulicy Meliorantów i ulicy Handlowej – etap I.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wyszkowie Uchwały Nr XLVII/526/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla części Alei Marszałka J. Piłsudskiego oraz terenu położonego przy ulicy Meliorantów i ulicy Handlowej – etap I.


Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 131,  w godzinach od 8ºº-16ºº.                  


 Burmistrz Wyszkowa                   


 Grzegorz Nowosielski