Sprzedaż nieruchomości (Wyszków, ul. Przemysłowa)

Liczba odwiedzających: 454
Zam. 07.04.2022r., godz. 12:18

Wyszków, dn. 05.04.2022r.


BURMISTRZ WYSZKOWA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 


na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków, położonych w Wyszkowie przy ul. Przemysłowej dla których w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00009317/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi:
1. nieruchomość składająca się z działek nr 207/10, 209/10 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 1070m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 144.500,00zł (wadium 21.700,00zł).

2. nieruchomość składająca się z działek nr 207/11, 209/11 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 1001m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 135.135,00zł (wadium 20.200,00zł).

3. nieruchomość składająca się z działek nr 207/12, 209/12 (działki o łącznej powierzchni 1085m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 146.500,00zł (wadium 22.000,00zł).

Ceny wywoławcze nieruchomości stanowią ok. 90% cen wywoławczych z I przetargu.
Termin poprzedniego przetargu:
8.03.2022r.

Uwaga: Przez działki nr 207/12, 209/12 przechodzi linia elektroenergetyczna wraz ze strefą techniczną.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2022r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 13.05.2022r. ul. Przemysłowa”, najpóźniej do dnia 9 maja 2022r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski

 

 


 

Przetarg_przemysłowa_26)05)2022.jpg (83 KB)