Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP Gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Lucynów Duży, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Liczba odwiedzających: 139
Zam. 01.04.2022r., godz. 08:20
Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckie
Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Lucynów Duży, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.), uchwały Nr XXV/312/20 z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk oraz uchwały Nr XXXI/386/21 z dnia 27 maja 2021r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/312/20 z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk, zawiadamiam o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Lucynów Duży, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk w dniach od 08 kwietnia 2022r. do 29 kwietnia 2022r., w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2022r., w Sali Konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 8c tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bez potrzeby opatrywania uwagi podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy osób posiadających e-dowód) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2022r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu, na jego adres lub adres e-mail gmina@wyszkow.pl.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2022r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa. Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Lucynów, Lucynów Duży, Deskurów, Tumanek, Skuszew, Kamieńczyk.
  • o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Wyszkowie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

BURMISTRZ WYSZKOWA
GRZEGORZ NOWOSIELSKI