Sprzedaż nieruchomości (Wyszków, ul. Graficzna)

Liczba odwiedzających: 657
Zam. 13.01.2022r., godz. 14:28
Wyszków, dn. 11.01.2022 r.

BURMISTRZ WYSZKOWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Graficznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00064562/0, OS1W/00013527/1, OS1W/00052783/8, OS1W/00018115/5.

Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1126/1, 1127/5, 1127/11, 1128/2, 1130/2, 1132/2 (wszystkie działki mają powierzchnię 16998m2, będą zbyte łącznie).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod obiekty przemysłowe, produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi.
Cena wywoławcza nieruchomości – 1.360.000,00 zł (wadium 200.000,00 zł)


UWAGA: Działki nr 1127/5, 1127/11, 1130/2, 1132/2 są po swojej szerokości przecięte linią energetyczną średniego napięcia.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144A).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 29.03.2022 r. ul. Graficzna”, najpóźniej do dnia 24 marca 2022 r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski