Sprzedaż nieruchomości (Wyszków, ul. Przemysłowa, trzy przetargi na działki o powierzchni: 821m2, 939 m2, 1207m2)

Liczba odwiedzających: 399
Zam. 04.11.2021r., godz. 11:46
Wyszków, dn. 04.11.2021r.


BURMISTRZ WYSZKOWA
OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków, położonych w Wyszkowie przy ul. Przemysłowej dla których w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste podane przy każdej nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi:
1. nieruchomość składająca się z działek nr 248/6, 249/6, 250/7 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 821m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 74.700,00zł (wadium 11.200,00zł), OS1W/00009317/5, OS1W/00027074/1.
2. nieruchomość składająca się z działek nr 248/7, 249/7, 250/8 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 939m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 78.900,00zł (wadium 11.800,00zł), OS1W/00009317/5, OS1W/00027074/1.
3. nieruchomość składająca się z działek nr 243/6, 244/6 (działki o łącznej powierzchni 1207m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 92.900,00zł (wadium 13.900,00zł), OS1W/00064526/6, OS1W/00041494/5.

Ceny wywoławcze nieruchomości stanowią 70% cen wywoławczych z I przetargu.
Terminy poprzednich przetargów:
13.01.2021 r.
02.03.2021 r.
18.05.2021 r.
29.10.2021 r.

UWAGA: Na działce nr 250/7 znajduje się część urządzeń elektroenergetycznych. Usytuowanie to powoduje, że wjazd na posesję będzie ograniczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144a).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 10.12.2021r. ul. Przemysłowa”, najpóźniej do dnia 6 grudnia 2021r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski