Sprzedaż nieruchomości (Wyszków, ul. Przemysłowa)

Liczba odwiedzających: 297
Zam. 04.11.2021r., godz. 10:13
Wyszków, dn. 04.11.2021 r.


BURMISTRZ WYSZKOWA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Przemysłowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00027074/1, OS1W/00009317/5.

Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 248/5, 249/5, 250/6, 209/9, 207/9, 211/6, (wszystkie działki o łącznej powierzchni 1030m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości –
120.510,00 zł
(wadium 18.000,00zł).
UWAGA: Przez działki nr
250/6, 211/6, 209/9
przechodzi linia elektroenergetyczna wraz ze strefą techniczną.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 90% ceny wywoławczej z I przetargu. Termin poprzedniego przetargu:
19.10.2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144A). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 09.12.2021 r. ul. Przemysłowa”, najpóźniej do dnia 3 grudnia 2021 r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.