Dzierżawa nieruchomości (ul. Pułtuska)

Liczba odwiedzających: 646
Zam. 18.08.2021r., godz. 11:43
Wyszków, dn. 18.08.2021r.


BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę działki nr 3547/38 o pow. 83m2 położonej w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 166,00zł netto miesięcznie (wadium 50,00zł) - okres dzierżawy 06.09.2021r. do 05.09.2024r.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 3 września 2021r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 130).
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 03.09.2021r. ul. Pułtuska”, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.

Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 130) tel. (29) 743 77 06. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski