Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Budowa restauracji McDonald’s w m. Wyszków, przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego

Liczba odwiedzających: 456
Dot. działek o nr ew. 1320/9, 1321/8, 1321/11, 1322/6, 1322/9, 1323/8, 1323/11, 1324/7, 1324/9, 1325/5, 1325/7, 1326/4, 1326/6, 1327/7, 1327/8, 1328/9, 1329/7, 1330/7, 1334/3 i 1335/3, obręb 0001 Wyszków, jedn. ew. 143505_4 Wyszków” Zam. 25.06.2021r., godz. 12:35
Wyszków, dnia 24 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ WYSZKOWA
ALEJA RÓŻ 2
07-200 WYSZKÓW
WOS.6220.9.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Wyszkowa działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm), w związku z art. 49 Kpa
zawiadamia,
że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie restauracji McDonald’s w m. Wyszków, przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego, działki nr ew. 1320/9, 1321/8, 1321/11, 1322/6, 1322/9, 1323/8, 1323/11, 1324/7, 1324/9, 1325/5, 1325/7, 1326/4, 1326/6, 1327/7, 1327/8, 1328/9, 1329/7, 1330/7, 1334/3 i 1335/3, obręb 0001 Wyszków, jedn. ew. 143505_4 Wyszków, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Z treścią wniosku, jego załącznikami oraz zebraną dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Dyrektora Zarządu Zarząd Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój 126, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600. Jednocześnie informuję o możliwości korzystania z innych form komunikacji z urzędem: poczty elektronicznej czy platformy ePUAP.
Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, na adres e-mail: gmina@wyszkow.pl lub korzystając z platformy ePUAP, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia (tj. do dnia 16 lipca 2021 r.) Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 25 czerwca 2021 r.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane Stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.wyszkow.pl (w panelu Polecamy, zakładce Gospodarka Nieruchomościami/Ochrona Środowiska), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Inne dokumenty/Informacja o środowisku) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (Aleja Róż 2) i w miejscu planowanej inwestycji.


Z up. Burmistrza
Mirosław Wysocki
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska