Dzierżawa nieruchomości (ul. Ratuszowa)

Liczba odwiedzających: 595
Zam. 30.04.2021r., godz. 11:43
Wyszków, dn. 30.04.2021r.

BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na dzierżawę części działki nr 4754/1, 4756, 4763/1 o łącznej powierzchni 30m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Ratuszowej z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 200,00zł netto miesięcznie (wadium 40,00zł), okres dzierżawy 20.05.2021r. do 31.10.2021r.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się w dniu 19 maja 2021r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 130).

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie, z adnotacją: „Przetarg w dniu 19.05.2021r. ul. Ratuszowa”, najpóźniej do dnia 14 maja 2021r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.

Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.

Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 130) tel. (29) 743 77 06. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski