Sprzedaż nieruchomości (ul. Firmowa) - pow. 6540 m2

Liczba odwiedzających: 685
Zam. 19.04.2021r., godz. 14:00
Wyszków, dn. 16.04.2021r.


BURMISTRZ WYSZKOWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Firmowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: OS1W/00065972/4, OS1W/00009715/5, OS1W/00065848/6.
Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1090/3, 1091/2, 1093/2 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 6540m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod cele produkcyjne, usługowe i magazynowo-składowe.

Cena wywoławcza nieruchomości – 532.200,00zł (wadium 79.800,00zł)

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 144A).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 22.06.2021r. ul. Firmowa”, najpóźniej do dnia 21 czerwca 2021r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz NowosielskiWyszków, dn. 06.05.2021r.


SPROSTOWANIE oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Firmowej.


Burmistrz Wyszkowa prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków, położonej w Wyszkowie przy ul. Firmowej, składającej się z działek oznaczonych nr: 1090/3, 1091/2, 1093/2 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 6540m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) ogłoszonego na dzień 20 kwietnia 2021 r. w następujący sposób:
W 17 wierszu ogłoszenia:
zapis o treści: „z adnotacją „Przetarg w dniu 22.06.2021r. ul. Firmowa” zastępuje się zapisem: z adnotacją „Przetarg w dniu 25.06.2021r. ul. Firmowa”
Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski