Wydłużenie terminu wyłożenia do wglądu projektu MPZP Gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Rybienko Stare, Leszczydół-Nowiny, Tulewo Górne, Rybno, Gulczewo, Skuszew, Rybienko Nowe – etap II

Liczba odwiedzających: 480
Zam.: 26.03.2021r., godz. 11:58
Burmistrz Wyszkowa
województwo mazowieckie

OGŁOSZENIE

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Burmistrz Wyszkowa wydłuża termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Rybienko Stare, Leszczydół-Nowiny, Tulewo Górne, Rybno, Gulczewo, Skuszew, Rybienko Nowe – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz uchwały Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Rybienko Stare, Leszczydół-Nowiny, Tulewo Górne, Rybno, Gulczewo, Skuszew zmienionej uchwałą Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Rybienko Stare, Leszczydół - Nowiny, Tulewo Górne, Rybno, Gulczewo, Skuszew, Rybienko Nowe zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Tulewo Górne dla działek nr 473/2 i 474/5 oraz Rybno dla działki nr 357/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 listopada 2020r. do 23 czerwca 2021 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój 131 w godzinach od 10:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzonaw dniu 15 czerwca 2021 r., w Sali Konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 17.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu – zgodnie z art. 8c tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bez potrzeby opatrywania uwagi podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (dotyczy osób posiadających e-dowód), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2021 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu, na jego adres lub adres e-mail gmina@wyszkow.pl.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 8c przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2021 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu, na jego adres lub adres e-mail gmina@wyszkow.pl . Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa.

Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o prognozie oddziaływania na środowisko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych terenów położonych w miejscowościach: Rybienko Stare, Leszczydół-Nowiny, Tulewo Górne, Rybno, Gulczewo, Skuszew, Rybienko Nowe – etap II.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski