Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy przeładunkowej i prowadzeniu zbierania odpadów w miejscowości Wyszków

Liczba odwiedzających: 329
Zam: 14.01.2021r., godz. 09.30
Burmistrz Wyszkowa działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy przeładunkowej i prowadzeniu zbierania odpadów w miejscowości Wyszków na działce o nr ew. 1348/2 w Wyszkowie, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.
Z treścią wniosku, jego załącznikami oraz zebraną dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, pokój 129, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1600. Jednocześnie informuję o możliwości korzystania z innych form komunikacji z urzędem: poczty elektronicznej czy platformy ePUAP.
Zgodnie z art. 9 i art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków lub na adres e-mail: gmina@wyszkow.pl, korzystając z platformy ePUAP, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia tj. do 3 lutego 2021 r. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 13 stycznia 2021 r.).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane Stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.wyszkow.pl (w panelu Polecamy, zakładce Gospodarka Nieruchomościami/Ochrona Środowiska), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Inne dokumenty/Informacja o środowisku) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (Aleja Róż 2) i w miejscu planowanej inwestycji.
Z up. BURMISTRZA
Iwona Kozon
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami