Decyzja dot. wycinki drzew rosnących przy ul. 11 Listopada 38 w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 566
Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55) i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia, że 12 stycznia 2021 r., na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość", wydana została decyzja - zezwolenie na wycięcie 3 sztuk drzew gatunku jabłoń domowa oraz odmowa wydania zezwolenia na 1 drzewo gatunku jabłoń domowa rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6162/5 przy ul. 11 Listopada 38 w Wyszkowie.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele ww. nieruchomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie internetowej Urzędu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, a także na tablicy ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość".
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Za dzień publicznego ogłoszenia przyjmuje się 18 stycznia 2021 r.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie Aleja Róż 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek-piątek od godziny 8.00 do 16.00.


Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Pouczenie:
Na przedmiotową decyzję służy stronie odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.