Nieruchomości do sprzedaży (ul. Przemysłowa)

Liczba odwiedzających: 686
Zam: 10.12.2020r., godz. 10.22

Wyszków, dn. 07.12.2020r.
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków,położonych w Wyszkowie przy ul. Przemysłowej dla których w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste podane przy każdej nieruchomości.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; oznaczone są następującymi numerami ewidencyjnymi:
1. nieruchomość składająca się z działek nr 248/5, 249/5, 250/6 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 901m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 108.120,00zł (wadium 16.200,00zł),OS1W/00009317/5, OS1W/00027074/
1.2. nieruchomość składająca się z działek nr 248/6, 249/6, 250/7 (wszystkie działki o łącznej powierzchni821m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 106.730,00zł (wadium 16.000,00zł),OS1W/00009317/5, OS1W/00027074/
1.3.nieruchomość składająca się z działek nr 248/7, 249/7, 250/8 (wszystkie działki o łącznej powierzchni 939m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 112.680,00zł (wadium 16.900,00zł),OS1W/00009317/5, OS1W/00027074/
1.4. nieruchomość składająca się z działek nr 243/6, 244/6(działki o łącznej powierzchni 1207m2 będą zbyte jako jedna nieruchomość) cena wywoławcza – 132.770,00zł (wadium 19.900,00zł), OS1W/00064526/6,OS1W/00041494/5.UWAGA: Na działce nr 250/7 znajduje się część urządzeń elektroenergetycznych. Usytuowanie to powoduje,że wjazd na posesję będzie ograniczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2021r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie,Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 13.01.2021r. ul. Przemysłowa”, najpóźniej do dnia 7 stycznia 2021r.na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1)Dokument tożsamości.
2)Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3)Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4)Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5)W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
6)W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy(np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17.Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie:bip.wyszkow.pl 

BURMISTRZ WYSZKOWA 
Grzegorz Nowosielski